Glamour Germany November 2019

11/01/2019

by Loni Baur

Makeup artist Loni Baur creates a magical look on Karina Kozionova for the ‘Chanel Beauty Story’. Shot by Ulrike Rindermann for Glamour Germany’s November issue.

Hair: Hauke Krause

Loni-Baur-Karina-Kozionova-Glamour-Germany-November-2019-1
Loni-Baur-Karina-Kozionova-Glamour-Germany-November-2019-2
Loni-Baur-Karina-Kozionova-Glamour-Germany-November-2019-3
Loni-Baur-Karina-Kozionova-Glamour-Germany-November-2019-4
0
1
2
3