Hana Jirickova for SKP Magazine

11/16/2020

by Bojana Tatarska

Bojana Tatarska shoots Hana Jirickova for SKP Magazine.
Styling: Franck Benhamou, Make-up: Lili Choi, Hair: Shuhei Nishimura

Bojana_Tatarska _SKP_AW2012
Bojana_Tatarska _SKP_AW2003
Bojana_Tatarska _SKP_AW2004
Bojana_Tatarska _SKP_AW2005
Bojana_Tatarska _SKP_AW2006
Bojana_Tatarska _SKP_AW2007
Bojana_Tatarska _SKP_AW2011
0
1
2
3
4
5
6