Madame Germany October 2017

10/18/2017

by Rene & Radka

Eva Klimkova poses for the fashion story ‘Film Noir’. Shot by René & Radka for the Madame Germany October issue.

Styling: Natalie Manchot

René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-1
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-2
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-3
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-4
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-5
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-6
René-Radka-Eva-Klimkova-Madame-Germany-October-2017-7
0
1
2
3
4
5
6