Plaza Magazine Spring 2016

05/02/2016

by Tomas Falmer

British fashion model Rhys Pickering is wonderfully shot by Tomas Falmer for Plaza Magazine.

Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-1
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-2
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-3
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-4
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-5
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-6
Tomas-Falmer-Rhys-Pickering-Plaza-Magazine-Spring-2016-7
0
1
2
3
4
5
6