Zoo Magazine #59

06/06/2018

by Nagi Sakai

Agnes Nieske Abma is captured by Nagi Sakai for Zoo Magazine’s fifty-ninth cover story.

Styling: Emelie Hultqvist, Makeup: Asami Taguchi, Hair: Tuan Anh Tran

Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-1
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-2
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-3
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-4
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-5
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-6
Nagi-Sakai-Agnes-Nieske-Abma-Zoo-Magazine-#59-7
0
1
2
3
4
5
6